gamechoi.com Game Zombie

Game Zombie

Di chuyển bằng các phím phương hướng

Bắn bằng phím khoảng trắng

Hãy bắn đủ số lượng zombie nào!

Game hay có thể bạn sẽ thích