gamechoi.com Game Zombie

Game Zombie

Di chuyển bằng các phím phương hướng

Bắn bằng phím khoảng trắng

Hãy bắn đủ số lượng zombie nào!